FSSs

Odluka Upravnog odbora FSS od 21. marta 2016. godine

Nakon detaljne analize svih okolnosti u vezi foto konkursa “1st International Salon Simonida Kosovo“, koji organizuje Simonida PHOTO, Leposavić, Kosovo (http://www.simonidaphoto.com), Upravni odbor Foto saveza Srbije doneo je odluku:

da organizaciju “Srbija foto” i njenu predsednicu Ljiljanu Vrzić, kao prave organizatore izložbe na Kosovu, isključi iz članstva u FSS zbog aktivnosti protiv interesa Foto saveza Srbije i države Srbije.

Ljiljana Vrzić, predsednica foto kluba “Srbija foto”, direktno se angažovala kod FIAPa za učlanjenje organizacije “Simonida photo” sa Kosova, za dobijanje FIAP patronata i nabavku FIAP medalja. Glavni je organizator svih aktivnosti oko organizovanja ove izožbe. U konkursnim materijalima, pozivima za učešće na konkursu koje je upućivala elektronskom poštom, na interent stranici i na društvenim mrežama,  konkurs je promovisan uz napomenu da se radi o  „Novoj FIAP zemlji – Kosovo“  (New FIAP Country-Kosovo).

Takvim ponašanjem i delovanjem došlo je do ozbiljne povrede najvišeg pravnog akta Republike Srbije – Ustava Republike Srbije, “Službeni glasnik RS”, br. 98/2006 i to:

–          člana 8. kojim je propisana jedinstvenost i nedeljivost teritorije Republike Srbije i nepovredivost njenih granica,

–          člana 82. st.2. kojim je propisano jedinstveno privredno područje Republike Srbije sa jedinstvenim tržištem roba, rada, kapitala i usluga i

–          člana 182. st. 2. i 3. kojima je propisano da Republika Srbija ima Autonomnu pokrajinu Vojvodinu i Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju, da se već osnovane autonomne pokrajine mogu ukidati samo po postupku predviđenom za promenu Ustava i da predlog za ukidanje postojećih autonomnih pokrajina utvrđuju građani na referendumu, u skladu sa zakonom.

Imajući u vidu gore navedeno, takvim postupanjem došlo je i do povreda članova Statuta Foto Saveza Srbije: člana 14. o dužnosti člana FSS i člana 7. o ostvarivanju ciljeva i zadataka FSS u skladu sa Ustavom Republike Srbije.

Za neutralisanje posledica koje su izazvane nepravilnim i protivzakonitim delovanjem Ljiljane Vrzić, UO FSS je preduzeo još nekoliko odgovarajućih mera:

–          prihvatio je ostavku Božidara Vitasa, predsednika Nadzornog odbora FSS,

–          prihvatio je ostavku Borislava Milovanovića, člana Upravnog odbora FSS i komesara za saradnju sa FIAPom,

–          uputio je oštar protest organizaciji FIAP za zahtevom da se poništi sporno ILFIAP članstvo i sporni FIAP patronat, a što je sprovedeno kršenjem FIAP Statuta, u kome je precizno naznačeno da FIAP priznaje samo zemlje sa spiska zemalja priznatih u Ujedinjenim nacijama.

Ovo obaveštenje odmah objaviti na web stranici i FB stranici Foto saveza Srbije.

u Beogradu, 22.03.2016.godine

za UO FSS, Branislav Brkić, predsednik